Skip to content

Privacy policy

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Taxi 053 Enschede is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Taxi 053 Enschede doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Taxi 053 Enschede is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Taxi 053 Enschede is een onderneming gericht op personenvervoer. Taxi 053 is, in het kader van het uitvoeren van zijn werkzaamheden, verantwoordelijk voor het sluiten van Overeenkomsten met taxichauffeurs en voor het sluiten van Overeenkomsten met de passagiers. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
 2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens

Taxi 053 Enschede kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Taxi 053 Enschede en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Taxi 053 Enschede hebt verstrekt. Taxi 053 Enschede kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Met betrekking tot de passagiers verwerkt Taxi 053 Enschede de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Met betrekking tot de personen werkzaam voor/bij Taxi 053 Enschede, verwerkt Taxi 053 Enschede de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw BSN-nummer;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geslacht;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw adresgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Taxi 053 Enschede zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen met een rechtvaardige grondslag worden verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen: om de passagier van plek A naar plek B te vervoeren.

Uw persoonsgegevens worden door Taxi 053 Enschede verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om het adres vast te stellen waar u opgehaald moet worden en/of naartoe gebracht moet worden en uw naam en telefoonnummer om u te kunnen bereiken. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om een planning te kunnen maken van de taxiritten. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Taxi 053 Enschede te optimaliseren.

4. Marketingactiviteiten

Taxi 053 Enschede houdt, in het kader van zijn marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van zijn bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Taxi 053 Enschede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Taxi 053 Enschede verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Taxi 053 Enschede kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Taxi 053 Enschede raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Taxi 053 Enschede gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Taxi 053 Enschede zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Taxi 053 Enschede beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een Cloud met een tweestapsverificatie. Alle verwerking van persoonsgegevens verloopt via Google en Google Drive, welke systemen AVG-compliant zijn. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Taxi 053 Enschede. De contactgegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Privacyverklaring.

8. Verwerking persoonsgegevens met derden

In het geval van Taxi 053 Enschede samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Taxi 053 Enschede afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Taxi 053 Enschede legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. Taxi 053 Enschede verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Rechten van betrokkenen

De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Taxi 053 Enschede), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Taxi 053 Enschede honoreert alle rechten van de betrokkenen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@taxi-053.nl. Taxi 053 Enschede zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Taxi 053 Enschede of door één van de verwerkers van Taxi 053 Enschede. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door Taxi 053 Enschede te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Taxi 053 Enschede kan u vragen om u te legitimeren voordat Taxi 053 Enschede gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

10. Wijziging Privacyverklaring

Taxi 053 Enschede behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Taxi 053 Enschede worden gepubliceerd: www.taxi-053.nl.

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Taxi 053 Enschede. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Taxi 053 Enschede, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

12. Contactgegevens Taxi 053 Enschede

Taxi 053 Enschede
Langelobrink 36
7544 MC te Enschede

KvK-nummer: 57952396

E-mail: info@taxi-053.nl
Website: www.taxi-053.nl